Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Thay đổi chức năng module trên VSNBinhluongPagoda

Thay chuyên mục Phật học trên trang chủ bằng chuyên mục khác

Thực hiện:

B1: Vào appdata/news/settings/NewsCategoryInHome.ltc
B2: Thay đổi

<tblNewsCategories>
    <PK_iNewsCategoryID>5</PK_iNewsCategoryID>
    <SK_iNewsCategoryID>0</SK_iNewsCategoryID>
    <FK_iLanguageID>1</FK_iLanguageID>
    <sNewsCategoryName>Phật học</sNewsCategoryName>
    <sUrl>index.aspx?page=tin-chi-tiet&amp;cid=</sUrl>
    <sIcon>appdata/uploads/anh_hai.jpg</sIcon>
    <sDescription />
    <iPageSize>8</iPageSize>
    <iIndex>1</iIndex>
    <iType>0</iType>
    <bIsDelete>false</bIsDelete>
  </tblNewsCategories>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.