Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Cập nhật LTC.VSNWebsiteV1.Kernel

Cập nhật LTC.VSNWebsiteV1.Kernel

[Ngày 9/3/2015]
+ Menu: Bổ sung 2 trường sIcon và bViewTablet

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Quy tắc đặt id cho trang

1. Nhóm trang hệ thống
1: trang chủ
2: đăng nhập
3: đăng xuất
4: đăng ký
5: kích hoạt tài khoản
6: register cpanel
7: tìm kiếm

2. Nhóm trang thường sử dụng
10: ViewStaticPage

3. Nhóm trang chuyên
2x: sản phẩm
3x: tin tức