Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Ngày 19/5/2014
Chuyển đổi StaticPage từ trong namespace LTC.VSNSolutionEx sang LTC.VSNWebsiteV1.WebControl.StaticPages Version 1.0.0.1
Ngày 19/5/2014
Toàn bộ LTC.VSNSolutionV2.Settings được tích hợp vào LTC.VSNWebsiteV1 để tạo thêm bản tích hợp
Ngày 19/5/2014
Xây dựng mới thư viện LTC.VSNSolutionV2.Settings
- Phát triển: LTCKernel
- Folder: VSNSolutionV2Settings
- Version: 2.0.0.1
- Máy phát triển: Local CQ

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Fix lỗi bị mất session khi thêm, xóa file hoặc folder trong asp.net
Copy đoạn mã nguồn dưới và đưa vào trước câu lệnh thêm hoặc xóa

PropertyInfo p = typeof(System.Web.HttpRuntime).GetProperty("FileChangesMonitor", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Public | BindingFlags.Static);
                               
object o = p.GetValue(null, null);
p = null;

FieldInfo f = o.GetType().GetField("_dirMonSubdirs", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.IgnoreCase);
object monitor = f.GetValue(o);
 o = null;
                             
 MethodInfo m = monitor.GetType().GetMethod("StopMonitoring", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic);
m.Invoke(monitor, new object[] { });
 m = null;

<Đoạn mã thêm hoặc xóa>