Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Các mẫu dialog cho web admin

1. Mẫu Quản lý ảnh với 1 folder

a. Chọn hình ảnh tự động insert url hình ảnh sang textbox (Công cụ lấy url hình ảnh)

b. Chọn hình ảnh cho phép copy url (Công cụ lấy url hình ảnh cho bộ soạn thảo)

2. Mẫu quản lý hình ảnh với folder động

a. Mẫu quản lý hình ảnh từng folder với id object

b. Mẫu quản lý hình ảnh với danh sách folder

3. Mẫu capcha

download now

4. Mẫu dialog cho news

Tải về

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Thay đổi chức năng module trên VSNBinhluongPagoda

Thay chuyên mục Phật học trên trang chủ bằng chuyên mục khác

Thực hiện:

B1: Vào appdata/news/settings/NewsCategoryInHome.ltc
B2: Thay đổi

<tblNewsCategories>
    <PK_iNewsCategoryID>5</PK_iNewsCategoryID>
    <SK_iNewsCategoryID>0</SK_iNewsCategoryID>
    <FK_iLanguageID>1</FK_iLanguageID>
    <sNewsCategoryName>Phật học</sNewsCategoryName>
    <sUrl>index.aspx?page=tin-chi-tiet&amp;cid=</sUrl>
    <sIcon>appdata/uploads/anh_hai.jpg</sIcon>
    <sDescription />
    <iPageSize>8</iPageSize>
    <iIndex>1</iIndex>
    <iType>0</iType>
    <bIsDelete>false</bIsDelete>
  </tblNewsCategories>