CNewsCore

[VSNWebsiteV1] - NewsCoreV7 - Version 1.0.0.1

Giới thiệu:

 • Nền tảng hoạt động: VSNWebsiteV1.WebApp
 • Đối tượng phát triển: NewsCoreV7
 • Ngày tạo: 02/03/2017
 • Ngày cập nhật cuối cùng: 02/03/2017
 • Phiên bản hiện tại: 1.0.0.1
 • Ngày phát hành: Chưa phát hành
 • Tải về: Không có phiên bản tải về - Hiện đang ở trên Solution Drive .
Đang phát triển
 • Thư mục: đang cập nhật ...
Quy tắc đặt tên:

BT: (Biên tập)

KD: (Kiểm duyệt)
XB: (Đã xuất bản)
DB: (Đình bản)

*********************************************************************************
[VSNWebsiteV1] - FastNews - Version 1.0.1.2

Giới thiệu:

 • Nền tảng hoạt động: VSNWebsiteV1.WebApp
 • Đối tượng phát triển: FastNews Web Application
 • Ngày tạo: 24/10/2015
 • Ngày cập nhật cuối cùng: 25/8/2016
 • Phiên bản hiện tại: 1.0.1.2
 • Ngày phát hành: 27/8/2016
 • Tải về: Không có phiên bản tải về - Hiện đang ở trên Solution Drive .
Đang phát triển
 • Thư mục: D:\phat trien\LTCProducts2015\VSNWebCoreV1\LTC.VSNWebsiteV1.WebApp.FastNews.WebControls


*********************************************************************************
[VSNWebsiteV1] - CNewsCore - Version 1.0.0.0

Giới thiệu: 
 • Đối tượng phát triển: CNewsCore
 • Phiên bản hiện tại: 1.0.0.0
 • Ngày phát hành: 
 • Chịu trách nhiệm phát triển: Trương Văn Tâm
*******************************************************************************************************************
Ngày 11/11/2013
Cập nhật phiên bản CNewsCore
Thông tin về thư viện:
 • Đối tượng phát triển: CNewsCore
 • Phiên bản hiện tại: 3.0.1.5
 • Ngày phát hành: 11/11/2013
 • Ứng dụng đang sử dụng: CSGomsuviet4.0.0.1
Nội dung điều chỉnh:
 • Thay đổi cấu trúc NewsEntity: bỏ news-cate-news, đưa fk_cate vào news