Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Quy định đặt ID cho hệ thống menu quản lý

1. Quy định cho nhóm menu

ID = 1: Nhóm chức năng quản lý chung nhất

ID = 2: Nhóm chức năng sản phẩm
ID = 3: Nhóm chức năng tin tức
ID = [4 - 9]: Dự phòng dành cho các nhóm menu khác

ID = 10: Nhóm giao diện website
ID = 11: Nhóm cấu hình website
ID = 12: Tài khoản người sử dụng
ID = 13: Quyền truy cập hệ thống

2. Quy định cho menu con

ID Menu con = ID nhóm + #

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.