Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Quy định cổng localhost IIS

Cổng IIS = <Năm> + <Cổng ứng dụng> + <Cổng Loại dịch vụ>


1. Năm: Là năm phát triển ứng dụng, chỉ lấy 01 số cuối
VD: 2014 = 4, 2015 = 5

2. Cổng ứng dụng
a. VSN ECommerces: 01
b. VSN News: 02
c. VSN Pogoda: 03
d. VSN Education: 04
e. VSN Giapha: 05
f. VSN CompanyWebsite: 06

3. Cổng loại dịch vụ hay là cổng của gói dịch vụ
a. VSN <C/N> A: 01
b. VSN <C/N> B: 02
c. VSN <C/N> C: 03
d. VSN <C/N> D: 04
e. VSN <C/N> E: 05
f. VSN <C/N> F: 06
g. VSN <C/N> G: 07
h. VSN <C/N> H: 08

i. VSN <C/N> CTMb: 11
k. VSN <C/N> CTMm: 12
l. VSN <C/N> CTMa: 15

1 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.