Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

CRender2010

1. Phiên bản hiện tại2. Các lỗi gặp phải

- Mã lỗi: 
Exception Source: 
Exception Type: System.Runtime.InteropServices.COMException 
Exception Message: The template specified cannot be found. Please check that the full path is correct. 
Exception Target Site: AddFromFile

=> Giải quyết
1. Kiểm tra lại tên file Template trong file cấu hình
2. Kiểm tra lại đường dẫn đến file Template
3. Kiểm tra lại phiên bản VS tạo ra có tương thích với file Template không ? Lỗi này là chủ yếu

3. Các phiên bản trước