Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Update LTC.VSNWebsiteV1 lên version 1.0.0.7

Update LTC.VSNWebsiteV1 lên version 1.0.0.7
Thêm ngôn ngữ cho đối tượng MenuEntity
----------------------------------------------------------------------------------------------
Update  LTC.VSNWebsiteV1.StaticPages lên version 1.0.0.4
Bổ sung thêm tóm tắt trang
----------------------------------------------------------------------------------------------
Dự án: VSNNewsV1B

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Khởi động dự án QCVN 09:2013

1. Project: VSN-QCVN

2. Thời gian
 • Ngày triển khai: 12/08/2014
 • Ngày hoàn thành: 31/08/2014
3. Các giai đoạn phát triển:
 • Thiết kế layout [TG: 12 - 14]
  • Tối thiểu 02 phương án
 • Lựa chọn phương án [TG: 15 - 16]
  • Lựa chọn phương án
  • Chỉnh sửa (nếu có)
 • Phát triển chương trình [TG: 17-24]
 • Cài đặt và chạy thử [TG: 25 - 28]
  • Cài đặt chương trình
  • Thống nhất nội dung dữ liệu
  • Chỉnh sửa (nếu có)
 • Kết thúc dự án