Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Phân tích và thiết kế hệ thống

Các bước phân tích thiết kế hệ thống

1. Tìm hiểu về hệ thống

  • Đọc mô tả chi tiết về quy trình hoạt động hệ thống
  • Lập danh sách chức năng chính của hệ thống
  • Lập danh sách các đối tượng nghiệp vụ
  • Lập danh sách các tác nhân của hệ thống


2. Vẽ biểu đồ

  • Biểu đồ miền lĩnh vực
  • Biểu đồ hoạt động quy trình tổng quát của hệ thống
  • Biểu đồ ca sử dụng mức gộp