Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Quy định cho đặt id cho module trong hệ thống quản lý

1. Quy định đặt id cho menu hệ thống quản lý


  1. Với menu cấp cao nhất sử dụng dãy số tự nhiên 1, 2 ... N
  2. Với menu con:
ID menu con  = <ID menu cha>  + số tự nhiên

2. Quy định đặt id cho module hệ thống quản lý

ID Module = ID Menu + số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5
1: Manager
2: Addnew
3: Update
4: Delete
5: Listview

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.