Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Update LTC.VSNWebsiteV1 lên version 1.0.0.7

Update LTC.VSNWebsiteV1 lên version 1.0.0.7
Thêm ngôn ngữ cho đối tượng MenuEntity
----------------------------------------------------------------------------------------------
Update  LTC.VSNWebsiteV1.StaticPages lên version 1.0.0.4
Bổ sung thêm tóm tắt trang
----------------------------------------------------------------------------------------------
Dự án: VSNNewsV1B

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.