Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Hệ thống website con của công ty Vinasynet

1. Hệ thống sub domain theo domain www.vinasynet.net 
 • http://tools.vinasynet.net : các thư viện JS, Hình ảnh, CSS cho hệ thống VSNPortal 1.0
 • http://company.vinasynet.net : chạy demo cho website doanh nghiệp, website công ty
 • http://news.vinasynet.net : chạy demo cho ứng dụng tòa soạn điện tử 
 • http://shop.vinasynet.net : chạy demo cho ứng dụng cửa hàng điện tử 
 • http://demo.vinasynet.net : chạy demo cho ứng dụng bất kỳ
 • http://pagoda.vinasynet.net : chạy demo cho ứng dụng đền chùa, nhà thờ ....
2. Hệ thống subdomain theo domain www.vinasynet.com
 • http://dieuhanh.vinasynet.com : đang kiểm thử
 • http://khachhang.vinasynet.com : đang kiểm thử
 • http://hotro.vinasynet.com : đang kiểm thử
 • http://blog.vinasynet.com : hệ thống blog của công ty
 • http://mauthietke.vinasynet.com : hệ thống website các mẫu thiết kế website của công ty
 • http://demo.vinasynet.com : chạy ứng dụng demo website

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.