Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Fix lỗi bị mất session khi thêm, xóa file hoặc folder trong asp.net
Copy đoạn mã nguồn dưới và đưa vào trước câu lệnh thêm hoặc xóa

PropertyInfo p = typeof(System.Web.HttpRuntime).GetProperty("FileChangesMonitor", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Public | BindingFlags.Static);
                               
object o = p.GetValue(null, null);
p = null;

FieldInfo f = o.GetType().GetField("_dirMonSubdirs", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.IgnoreCase);
object monitor = f.GetValue(o);
 o = null;
                             
 MethodInfo m = monitor.GetType().GetMethod("StopMonitoring", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic);
m.Invoke(monitor, new object[] { });
 m = null;

<Đoạn mã thêm hoặc xóa>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.