Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Setup folder website mới

Giải nén file setup sau ở thư mục gốc website
 • appdata
  • accounts
  • advert
  • news
  • category
  • news
   • categories
   • news
  • products
   • categories
   • product
  • staticpages
  • system
  • uploads
 • sysdata
  • appdata
  • config
  • system
 • themes
  • customer
  • default
  • icon
  • images
  • jquery
  • js
  • sys
  • wcpthemes
   • default
   • moonlight
 • wcpadmin
  • db
 • wcproot
  • db


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.